Przetarg na samochody jak zorganizować

Przetarg na samochody jak zorganizować?

Dobrze przygotowana procedura to szansa na szybki zakup. Podmioty publiczne kupujące towary lub usługi powyżej 130 0000 zł muszą stosować przepisy Ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp). Najpopularniejszym trybem udzielania zamówień jest przetarg nieograniczony. W ten sposób dokonywanych jest prawie 89% wszystkich zakupów. Podpowiadamy, jak zorganizować przetarg na zakup samochodów?

Przetarg na samochody

Przetarg nieograniczony jest najpopularniejszym trybem udzielania zamówień publicznych. Procedura jest nieskomplikowana, jednoetapowa, może być stosowana do wszystkich zamówień m.in. samochodów. Nowa ustawa Pzp, która obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku, wprowadziła obligatoryjnie analizę potrzeb i wymagań, która musi poprzedzić postępowanie i odpowiedzieć m.in. na pytanie, czy nie można w inny sposób zaspokoić zidentyfikowanych potrzeb m.in. z zasobów własnych (art. 83 Pzp).

Kolejnym krokiem jest stworzenie ogłoszenia o przetargu, które musi zostać przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Wszczęcie następuje przez przekazanie ogłoszenia. Szczegółowa treść ogłoszenia została ujednolicona w całej UE, określają ją wzory (zawarte w dyrektywie 2014/24/UE oraz w dyrektywie 2014/25/UE), przewidzianych jest 25 ogłoszeń. Trzeba także udostępnić ogłoszenie o zamówieniu na stronie internetowej prowadzonego postępowania już od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE. Konieczne jest także przygotowanie Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), która stanowi właściwą treść zamówienia. SWZ musi być zgodna i spójna z ogłoszeniem, stanowi jego rozwinięcie, doprecyzowanie.

Specyfikacja Warunków Zamówienia powinna zawierać szczegółowy opis warunków zamówienia, przedmiot, warunki uczestnictwa oraz przyjęte kryteria oceny. Minimalna treść została opisana w art. 134 ust. 1 do 2 Pzp. Opis przedmiotu nie może utrudniać zasad uczciwej konkurencji „Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty” (art. 99 ust. 1 Pzp). Pełna treść SZW musi być dostępna na stronie zamawiającego, oferenci mogą składać wnioski o wyjaśnienie. Treść pytania z odpowiedzią musi znaleźć się na stronie.

W przetargu nieograniczonym mogą startować wszyscy zainteresowani, odpowiedź na ogłoszenie jest złożeniem oferty (termin i sposób musi być wskazany przez SZW). Generalnie termin składania ofert to minimum 35 dni od przekazania ogłoszenia do publikacji. Nowa ustawa wprowadziła elektronizacje postępowania. Kolejnym etapem jest weryfikacja wykonawców oraz badanie i ocena ofert. Dodajmy, że kryterium najkorzystniejszej ceny może stanowić maksymalnie 40% całej oceny. Zamawiający musi ogłosić wyniki postępowania. Należy poinformować odrzuconych oferentów, o tym ile uzyskali punktów zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny, trzeba także podać uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia. Ostatnim etapem jest podpisanie umowy. Jest to najszybszy i najprostszy sposób zorganizowania przetargu samochodowego.

Przetarg ograniczony oraz inne tryby zamówień publicznych

Przetarg nieograniczony to nie jedyna procedura dokonywania zakupów opisana w ustawie. Zamówienia publiczne mogą być także udzielane w innych trybach. Nowa ustawa dla umów powyżej progów unijnych przewiduje także

  • przetarg ograniczony,
  • negocjacje z ogłoszeniem,
  • negocjacje bez ogłoszenia,
  • zamówienia z wolnej ręki,
  • partnerstwo innowacyjne.

Przetarg ograniczony jest procedurą dwuetapową. W pierwszym etapie następuje wstępna weryfikacja oferentów, którzy mogą składać oferty, w kolejnej części. Negocjacje z ogłoszeniem to rozwinięcie przetargu nieograniczonego o możliwość negocjacji. Natomiast negocjacje bez ogłoszenia i zamówienia z wolnej ręki to tryby, które mogą być stosowane tylko w szczególnych przypadkach, określonych ustawie (art. 209 oraz art. 214 Pzp), Partnerstwo innowacyjne to także szczególny tryb przewidziany dla badań naukowych itp.

Podstawowym i najbardziej powszechnym trybem udzielania zamówień publicznych m.in. na samochody jest przetarg nieograniczony. Zapewnia on największą konkurencyjność, jest także najszybszym sposobem na zawarcie odpłatnej umowy przez publiczne podmioty.