Progi zamówień publicznych

Progi zamówień publicznych

Podmioty publiczne m.in. jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie publiczne, jednostki sektora finansowego kupując towary lub usługi, muszą stosować określone procedury postępowania. Progi zamówień publicznych są kwotami, od których należy stosować określone przepisy Prawa Zamówień Publicznych. Warto przypomnieć, że od stycznia 2021 r. obowiązuje nowa podstawa prawna, czyli Ustawa z 11 września 20219 r. Prawo Zamówień Publicznych. Regulacja wprowadziła sporo zmian, inna jest m.in. kwota podstawowa.

Zamówienia publiczne, od jakiej kwoty?

Przepisy Prawa Zamówień publicznych muszą być stosowane dla zamówień klasycznych i konkursów o wartości co najmniej 130 000 zł. Zamówienia opiewające na niższe sumy regulowane są m.in. przez Ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i Ustaw z 27 sierpnia 2019 r. o finansach publicznych.

Progi unijne to kwoty określone w euro, które determinują sposób, procedurę zakupu przez podmioty publiczne (zgodnie z art.2 Pzp progi określają dyrektywy unijne 2014/24/UE, 2014/25/UE i 2009/81/WE). Zamówienia poniżej progów mogą być dokonywane w mniej sformalizowanym trybie.

Wartość progów unijnych

Progi unijne określają wartość zamówień, które są objęte bardziej rygorystycznymi procedurami, wynoszą:

  • 214 000 euro (równowartość 913 630 złotych) – dla zamawiających, którzy są m.in. jednostkami samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa) oraz ich związkami państwowymi instytucjami kultury, uczelniami publicznymi, państwowymi instytucjami filmowymi, jednostkami sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego, a także państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej (innymi niż wymienione wcześniej),
  • 139 000 euro (równowartość 593 432 złotych) – dotyczy innych jednostek sektora finansów publicznych niż wymienionych wyżej m.in. urzędów wojewódzkich, ministerstw oraz ich jednostek organizacyjnych.

Przyjęty kurs przeliczeń złotego do euro wynosi 4,2693.Wartość wszystkich postępowań rozpoczętych z początkiem 2021 roku obliczana jest na podstawie  Obwieszczenia z dnia 11 stycznia 2021 r. Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (Dz. U. z 2021 r. poz. 11).