Likwidacja działalności a auto firmowe

Likwidacja działalności a auto firmowe

Likwidacja prowadzonej dotychczas działalności wiąże się nie tylko z zaprzestaniem świadczenia usług, ale również z dopełnieniem szeregu formalności, w tym m.in. zamknięciem prowadzonych ewidencji. Wśród firmowych środków trwałych bardzo często znajduje się auto osobowe, które w tym momencie także należy wycofać. Nie zawsze jednak przedsiębiorcy zdają sobie sprawę z tego, że sprzedaż wycofanego pojazdu może generować przychód. Jak zatem powinna przebiegać sprzedaż auta wycofanego z działalności?

Sprzedaż samochodu firmowego a przychód z działalności

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 14 ust. 2 pkt 1) do przychodów z działalności należy doliczyć również przychody ze zbycia – odpłatnego – składników majątku, które zostały uwzględnione w ewidencji środków trwałych. Co więcej, stanowią one przychód z działalności nawet wtedy, gdy zostały one wycofane przed zbyciem (w art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT).

Kwota przychodu do opodatkowania z tytułu sprzedaży samochodu firmowego

W przypadku sprzedaży auta wycofanego z działalności przychodem do opodatkowania z tego tytułu będzie kwota należna określona w umowie tejże sprzedaży, o czym mówi ustawa o PIT – art. 14 ust. 1 i art. 19. Oczywiście wartość, która została ujęta w umowie sprzedaży, musi być zgodna z obowiązującymi cenami rynkowymi, chyba że zachodzi zasadność do jej obniżenia.

Jak wykazać sprzedaż auta firmowego w KPiR?

Przychód z tytułu sprzedaży auta wycofanego z działalności podlega pod pozostałe przychody z działalności firmy wtedy, gdy nie minęło 6 lat od jego wycofania. A zatem, podatnik dokonujący sprzedaży auta firmowego wycofanego z działalności, zobowiązany jest do ujęcia tejże transakcji w Księdze Przychodów i Rozchodów (KPiR) – w kolumnie 8 (Pozostałe przychody) i kolumnie 13 (Pozostałe wydatki). Oczywiście podstawą zapisu w tej księdze jest umowa kupna-sprzedaży.

Likwidacja działalności a auto firmowe

6 lat po likwidacji działalności to okres ustawowego obowiązku wykazania przychodów z działalności gospodarczej, w tym m.in. wynikających ze sprzedaży służbowego auta. Jeśli więc dojdzie do jego wycofania, wówczas podatnik zobowiązany jest do obliczenia zaliczki na podatek dochodowy, a także wpłacenia jej – w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po zbyciu auta lub też otrzymania za nie należności. Transakcja powinna być opodatkowana zgodnie ze stawkami obowiązującymi dla danej działalność gospodarczej. Przy wyliczeniach zaliczki na podatek dochodowy ze sprzedaży samochodu firmowego należy uwzględnić przychód uzyskany ze sprzedaży, a także poniesione w związku z tym koszty podatkowe.