Auta Firmowe

Zamówienia publiczne – procedura bezprzetargowa

znaczek okej - art 4 pkt 8 pzp

Zakup pojazdu bez przetargu, zgodnie z art. 4 pkt 8 Pzp

Zakup samochodu w procedurze bezprzetargowej

Zakup pojazdu bez przetargu – art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku. Prawo zamówień publicznych pozwala na zakup pojazdu bez zastosowania procedur przetargowych przewidzianych w wyżej wskazanej ustawie. Wartość zakupu nie może przekraczać równowartości w złotych kwoty 30 000 euro netto, czyli 157 537,17 zł brutto.

Zamawiający, choć przepisy nie nakazują tego wprost, winien przeprowadzić postępowanie zgodnie z regulaminem, który możecie Państwo pobrać za pośrednictwem naszej strony, klikając w ten link.

toyota ja now an - art 4 pkt 8 pzp
Mecenas Maciej Gąsior - art 4 pkt 8 pzp

PEŁNOMOCNIK DS. PRZETARGÓW

MEC. MACIEJ GĄSIOR

m.gasior@toyota.zabrze.pl

tel.: 032 276 27 70

 

Zakup pojazdu zgodnie z procedurą przetargową

Zakup pojazdu zgodnie z procedurą przetargową określoną w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – najpopularniejszym trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony. Po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu Wykonawcy mogą składać oferty zgodne z wymaganiami Zamawiającego w określonej przez niego formie i terminie.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat w ramach postepowań o udzielenie zamówienia publicznego dostarczyliśmy instytucjom publicznym:

ponad 350 sztuk pojazdów za kwotę przekraczającą 36 mln zł.

Link do regulaminu: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/wzorcowe-dokumenty/wzorcowe-regulaminy

Dostawy pojazdów, z napędem konwencjonalnym oraz hybrydowym i zabudową specjalistyczną dla Komendy Głównej oraz Komend Wojewódzkich 170 pojazdów o wartości przekraczającej 18 mln zł.
Dostawy pojazdów z napędem konwencjonalnym 4×4 i zabudową specjalistyczną 100 pojazdów o wartości przekraczającej 11 mln zł.
Dostawy pojazdów, z napędem konwencjonalnym oraz hybrydowym i zabudową specjalistyczną, dla Komendy Głównej Straży Granicznej oraz oddziałów Straży Granicznej 65 pojazdów o wartości przekraczającej 7,5 mln zł.
Dostawy pojazdów z napędem konwencjonalnym 12 pojazdów o wartości przekraczającej 1 mln zł.
Dostawy pojazdów z napędem konwencjonalnym i zabudową specjalistyczną 3 pojazdy o wartości przekraczającej 150 tys. zł.
Dostawy pojazdów z napędem konwencjonalnym 4×4 i zabudową specjalistyczną 3 pojazdy o wartości przekraczającej 500 tys. zł.
Dostawa pojazdu z napędem konwencjonalnym 4×4 i zabudową specjalistyczną 1 pojazd o wartości przekraczającej 190 tys. zł.

Kupno samochodu w procedurze bezprzetargowej

Zamówienia publiczne poniżej 30.000 euro (tzw. progu bagatelności) są jednym z bardziej skomplikowanych zarówno dla jednostek zakupowych, jak i wykonawców. Jeśli chodzi o zakup samochodów na rynku zamówień publicznych należy zastosować pewne reguły w celu uniknięcia zarzutów organów kontrolnych. Dlatego też, w tym artykule przedstawiamy praktyczne wskazówki, jeśli chodzi o zamówienia publiczne do 30 tys. euro.

Ustawa prawo zamówień publicznych

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro, nie stosuje się przepisów ustawy PZP. Oznacza to, że zamówienia takie są realizowane z wyłączeniem ustawowych regulacji. Zamawiający samochody do firmy może, ale nie musi samodzielnie regulować zasady udzielania zamówień tzw. bagatelnych w swojej jednostce zakupowej. Zasady te powinny być bardziej lub mniej restrykcyjne, w zależności od tego czy zamawiający korzysta przy ich udzielaniu ze środków własnych, czy też jego zamówienie jest współfinansowane ze środków unijnych. Użycie w art. 4  Pzp sformułowania „Ustawy nie stosuje się” oznacza, że do zamówień określonych w art. 4 pkt 8 Pzp nie mają zastosowania żadne przepisy Pzp, w tym dotyczące wnoszenia środków ochrony prawnej (odwołanie, skarga), z wyjątkiem przepisów dotyczących ustalania wartości zamówienia. Jest to oczywiste, ponieważ w celu ustalenia, czy wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, zamawiający musi ustalić wartość zamówienia na podstawie art. 32-35 Pzp.

Zakup samochodu w procedurze bezprzetargowej – model ofertowy i negocjacyjny

Złożenie oferty oraz jej przyjęcie to jeden z podstawowych i bardzo często wykorzystywanych sposobów zawierania umowy w praktyce handlowej. W jednostkach sektora finansów publicznych również korzysta się z tego sposobu zawierania umów przy dokonywaniu zakupów. Z takimi sytuacjami spotkamy się więc na przykład podczas wizyty w sklepie lub w momencie nabycia usługi lub towaru odpowiadając na konkretną, gotową ofertę (np. na przysłaną faksem ofertę na samochody firmowe). W praktyce zamówień publicznych do 30 000 euro model ofertowy przynosi zamawiającemu pewne korzyści. Przede wszystkim pozwala uzyskać jednoznaczne i ostateczne stanowisko kontrahenta, a jednocześnie umożliwia rozważenie zasadności zawarcia z oferentem umowy na przedstawionych warunkach w określonym terminie. Złożenie oferty powoduje bowiem powstanie ważnego skutku prawnego, jakim jest stan związania oferenta jej treścią. Zaproszenia do składania ofert nie można traktować jednak jako oferty zamawiającego. Zamawiający, zwracający się do potencjalnych wykonawców z prośbą o udzielenie informacji o warunkach świadczonych przez nich usług czy o cenie samochodu lub rodzaju dostawy, nie składa oferty, lecz zaprasza do jej złożenia. System negocjacyjny z kolei sprawdza się w zamówieniach złożonych lub takich o dużej wartości. Niewątpliwe znaczenie dla zastosowania trybu ofertowego w zamówieniach publicznych ma pozycja zamawiającego, który występuje zwykle w roli kontrahenta silniejszego, który ustala warunki sprzedaży. W powszechnej praktyce handlowej, w tym w praktyce zamówień publicznych, dopuszcza się również możliwość negocjacji treści ofert już złożonych. W takim przypadku umowa, a więc udzielenie zamówienia, zaistnieje albo w momencie przyjęcia oferty (jeśli nie podjęto negocjacji), albo dopiero po zakończeniu negocjacji i uzgodnieniu stanowisk stron.

Zakup samochodu zgodnie z procedurą przetargową

Kolejnym sposobem zawarcia umowy mającym zastosowania w zamówieniach publicznych do 30 000 euro – obok konstrukcji oferty i jej przyjęcia oraz negocjacji – jest przetarg. Podstawowe regulacje prawne dotyczące przetargu znajdują się w art. 701(704 kodeksu cywilnego. Aby odróżnić przetarg od modelu ofertowego i negocjacji, należy więc zwrócić uwagę na funkcję tych dwóch sposobów zawierania umów. Istota przetargu sprowadza się do zaaranżowania sytuacji „targu”, czyli rywalizacji pomiędzy oferentami. W praktyce z przetargiem będziemy więc mieli do czynienia tylko wówczas, gdy potencjalni wykonawcy będą świadomi możliwości współuczestnictwa z innymi wykonawcami w procedurze zawarcia umowy. Świadomość współuczestnictwa będzie istnieć, jeśli zamawiający poinformuje w zaproszeniu lub ogłoszeniu, iż procedura zawarcia umowy ma formę przetargu. Kwestią wtórną jest to, jaka będzie faktyczna liczba uczestników postępowania. Złożoność relacji, jakie występują w przetargu, wymaga odpowiedniego sformalizowania jego przebiegu. Stąd reguły dotyczące przetargu obejmują kwestie jego upublicznienia, trybu składania i oceny ofert, wyboru kontrahenta czy nawet nieważności umowy zawartej w przetargu.

Zasady systemu zamówień publicznych

Jeśli chodzi o zakup samochodów w systemie zamówień publicznych należy uwzględnić jego główne reguły, które są następujące:

  • uczciwej konkurencji – przyjmowanie ofert od wykonawców, niefaworyzowanie żadnego z nich,
  • bezstronności i obiektywizmu – jeśli chodzi o zamówienia publiczne do 30 tys. euro reguła to polega głownie na dbaniu o to, aby osoby dokonujące czynności po stronie zamawiającego gwarantowały obiektywność oceny,
  • jawności – zamawiającemu przysługuje w omawianych procedurach uprawnienie do tego, aby wyłączyć jawność sesji otwarcia ofert.

Niemniej jednak tak jak w przypadku innych zamówień, tak i tu zamawiający jest związany przepisami ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Na jej podstawie każdy może zażądać od zamawiającego informacji na temat postępowań podprogowych.

lista
Zapytaj o ofertę

Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą

jazda próbna
Umów się na jazdę próbną

Przetestuj Hiluxa, to nic nie kosztuje